1. درخواست جهت صدور مجوز بهره برداری شرکت پرتونگاری صنعتی به چه شکل باید ارائه گردد؟
  درخواست کتبی با مهر و امضاء افراد دارای حق امضا براساس آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی کشور
 2. برای درخواست صدور مجوز بهره برداری شرکت، چه فرمی باید تکمیل گردد؟
  فرم درخواست پروانه اشتغال پرتونگاری صنعتی با استفاده از منابع پرتو قابل حمل
 3. آیا ارسال آخرین آگهی تغییرات حقوقی شرکت، مندرج در روزنامه رسمی کشور الزامی است؟
  بله
 4. آیا برای اخذ مجوز بهره برداری، مجوز تاسيس شرکت باید معتبر باشد؟
  بله
 5. آیا اخذ اشتراک خدمات دزیمتر فردی قرائت غیرمستقیم برای کلیه پرتونگاران، شخص مسئول و مسئول فیزیک بهداشت الزامی است؟
  بله
 6. آیا تائيديه گزارش بازرسي از محل اعلام شده جهت محل نگهداری دائم منابع پرتو الزامی است؟
  بله
 7. آیا ارسال لیست تایید شده بیمه تامین اجتماعی شرکت با ذکر نام کلیه پرتوکاران و درج سمت پرتوکار الزامی است؟
  بله
   
 8. آیا ارسال گواهی معتبر تکمیل شده سلامت کارکنان جهت کلیه پرتوکاران الزامی است؟
  بله-براساس دستورالعمل معاینه بالینی و آزمایش های پزشکی کارکنان در مراکز کار با پرتوهای یونساز و تاسیسات هسته ای(بازنگری3)
 9. پرتونگاران معرفی شده دارای چه نوع گواهینامه حفاظت دربرابر اشعه باشند؟
  دارای حداقل گواهينامه معتبر دوره مقدماتی حفاظت در برابر اشعه
 10. آیا ارسال تصویر آخرين مدرك تحصيلي، برای كليه پرتونگاران الزامی است؟
  بله، حداقل دیپلم در یکی از رشته های علمی و فنی كليه پرتونگاران
 11. آیا ارسال تصویر گواهي كاليبراسيون معتبر دزیمترهای فردي قرائت مستقیم متناسب با تعداد پرتوکاران و تصویر گواهي كاليبراسيون معتبر جهت دزیمترهای محيطي الزامی است؟
  بله
 12. آیا تعداد دزیمترهای هشدار دهنده صوتی باید متناسب با تعداد پرتوکاران باشد؟
  بله
 13. ارسال کدام دستورالعمل های حفاظتی برای اخذ مجوز بهره برداری الزامی است؟
 • دستورالعمل مونيتورينگ فردي (با ذكر جزئيات طريقه استفاده از دزیمترهای فردی، معرفی آستانه های بررسي، نحوه ثبت نتايج و اقدامات لازم در صورت تجاوز از آستانه بررسي)
 • دستورالعمل مونيتورينگ محيطي (با ذكر جزئيات طريقه استفاده از پایشگر محیطی، نحوه مرزبندی و نقاط حائز اهميت براي اندازه گيري آهنگ دز، معرفی آستانه هاي اقدام براي هر نقطه، نحوه ثبت نتايج و اقدامات لازم در صورت تجاوز از آستانه اقدام)
 • دستورالعمل اورژانس (با ذكر جزئيات سوانح محتمل، روش مقابله با سوانح، تجهيزات مورد نياز، نحوه ثبت سانحه و پیگیری های لازم پس از وقوع سانحه و نمونه فرم گزارش سانحه)
 • دستورالعمل امنيت و حسابرسي منابع پرتو (با ذکر نحوه جلوگیری از دسترسی افراد غیرمجاز به منابع پرتو در شرایط مختلف کاری و معرفی سیستم ثبت و کنترل تعداد و مکان منابع پرتو و روش اطلاع رسانی به واحد قانونی)
 • دستورالعمل حمل و نقل (با ذكر جزئيات روش حمل و نقل و ضوابط بكارگرفته شده جهت حمل و نقل)
 • مقررات داخلی (برنامه آموزش، برنامه معاینات پزشکی و برنامه بازبینی دستورالعمل های کاری)
 1. آیا ارسال تصویر شناسنامه و نمونه فرم کنترل کیفی دوربین، در صورت به کارگیری دوربین پرتونگاری صنعتی و یا تصویر مجوز واگذاری دستگاه مولد پرتو ایکس پرتابل به نام متقاضی الزامی است؟
  بله
 • تعداد بازدید این صفحه:506
 • تعداد بازدیدکنندگان سایت:70183741
 • تعداد بازدید امروز سایت:5670
 • تعداد بازدید امروز این صفحه:
login