1. برای اخذ مجوز نصب دستگاه پرتو تشخیصی آیا مرکز باید اقدام کند یا شرکت نصب کننده دستگاه؟
  شرکت نصب کننده دستگاه که از دفتر حفاظت در برابر اشعه دارای پروانه اشتغال معتبر می باشد.
 2. آیا تایید نقشه جایابی دستگاه با مهر و تایید معاونت درمان مورد پذیرش می باشد؟
  خیر- تایید کروکی نقشه باید به تایید معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مربوطه برسد.
 3. آیا تاریخ تایید کروکی نقشه جهت اخذ مجوز نصب دستگاه اهمیت دارد؟
  بله - از تاریخ تاییده کروکی نقشه توسط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی نباید بیشتر از شش ماه گذشته باشد.
 4. آیا جایابی دستگاه در نقشه کروکی تایید شده توسط معاونت بهداشتی دانشگاه اهمیت دارد؟
  بله
 5. آیا برای دستگاه پرتابل نیازی به ارائه تاییده معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مربوطه می باشد؟
  خیر
 • تعداد بازدید این صفحه:512
 • تعداد بازدیدکنندگان سایت:70183408
 • تعداد بازدید امروز سایت:5337
 • تعداد بازدید امروز این صفحه:
login