بله
 1. درخواست جهت صدور مجوز افزایش منابع به چه شکل باید ارسال گردد؟
  درخواست کتبی با مهر و امضاء افراد دارای حق امضا براساس آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی کشور
 2. پروانه اشتغال پرتونگاری صنعتی شرکت باید معتبر باشد؟
  بله
 3. آیا دزيمتر های محيطي و فردی قرائت مستقیم متناسب با تعداد منابع درخواستي شرکت باید کالیبره باشند؟
  بله
 4. آیا تعداد پرتونگاران واجد شرایط شرکت باید متناسب با تعداد منابع درخواستي باشد؟
  بله
 5. پرتونگاران معرفی شده دارای چه نوع گواهینامه حفاظت دربرابر اشعه باشند؟
  دارای حداقل گواهينامه معتبر دوره مقدماتی حفاظت در برابر اشعه
 6. آیا شرکت باید دارای امتياز كافي جهت افزايش منابع، براساس دستور العمل طبقه بندی و امتیازدهی مراکز پرتونگاری صنعتی باشد؟
  بله
 7. آیا ارسال لیست تایید شده بیمه تامین اجتماعی شرکت با ذکر نام مسئولین و کلیه پرتوکاران و درج سمت پرتوکار الزامی می باشد؟
 8. بله
 • تعداد بازدید این صفحه:549
 • تعداد بازدیدکنندگان سایت:70181265
 • تعداد بازدید امروز سایت:3194
 • تعداد بازدید امروز این صفحه:
login